Expecta Service

Модул Сервиз


Expecta Сервиз представлява специализиран модул, предназначен да обслужва дейността на фирми ивършващи гаранционен и извънгаранционен сервиз на битова или промишлена техника, ел. уреди, компютри и др.


Поддържаната база данни в модул Expecta Сервиз, включва информация за:

 • Марки и модели сервизни изделия
 • Сервизни изделия по клиенти (описание на сериен №, документ за гаранция, гаранционен срок на изделието)
 • Дефиниране на труд и видове услуги извършвани от сервиза
 • Списък с техници
 • График на заетост на сервиза
 • Регистриране на заявки за посещение и планиране на заетостта на сервизните техници

За фирми, които извършват ремонтни дейности и сервизно обслужване на място е предоставена възможност за задаване на обекта на клиента, в който е монтирано оборудването или изделието.

Expecta Сервиз обхваща различни видове сервизна дейност - гаранционен или извънгаранционен ремонт на изделия.
Позволява издаване на различни видове документи:

 • Оферта за ремонт - оформяне на предварителен документ с описание на проекто части и труд
  • Преобразуване на оферта за ремонт в реална сервизна поръчка.
 • Сервизна поръчка, в която се поддържат данни за:
  • Приемане на повреденото изделие и описание на клиентските оплаквания
  • Вложените резервни части и труд с техните нормовремена, цени и количества
  • Описание на техника/техниците извършили ремонта
  • Автоматично се издават необходимите складови документи за изписване на вложените резервни части от наличността
  • Крайна калкулация за клиента на база вложени резервни части и труд и издаване на документ за продажба (Фактура, Касова Бележка, Складова разписка).
 • Абонаментно сервизно обслужване
 • Издаване на гаранционен протокол за вложените частии по гаранционни ремонти

Справки и анализи

Софтуерът поддържа множество справки за анализ и проследяване на сервизната дейност.

 • Подробна история за извършение ремонти и вложени части по сериен номер на сервизното изделие
 • Детайлна справка за заработка на техници по видове извършени услуги (общо, за период от време)
 • Информация за текущи (неприключени) ремонти

Модулът надгражда система за управление на бизнеса Expecta в резултат на което клиентите на Expecta Сервиз получават мощно средство за фирмено управление допълнено с гъвкава функционалност за обслужване на специфичната сервизна дейност и основните процеси по:

 • Управление на складови наличности от резервни части
 • Фактуриране на извършени ремонти и вложени резервни части
 • Отразяване на плащания по фактури
 • Управление на парични потоци в каса/банка
 • Следене на задължения на клиенти