Модул Отворени договори

Отворени договори


Модулът надгражда софтуера за управление на бизнеса Expecta и позволява управление на по-сложни търговски сделки с клиенти.


Този тип сделки обикновенно са с голяма продължителност във времето и могат да бъдат променяни.


Софтуерът позволява залагане на първоначални финансови параметри и краен срок за изпълнение. На основата на предварително изготвена оферта и спецификация за необходимите материали, стоки и услуги се подготвя договора с клиента.


Съдържанието на сделката може да се променя динамично в процеса на изпълнение. На база допълнителни спецификации при необходимост могат да се влагат и изписват нови стоки и услуги, които не са били описани предварително.


Финансовите параметри на сделката също могат да се актуализират посредством анекси, които променят първоначално договорената стойност.


Софтуерът позволява създаване на авансови фактури за плащане на определени етапи, които са договорени с клиента. Във всеки един момент се проследява договорена, фактурирана и платена стойност по сделката.


Интеграцията на модула с управлението на складово стопанство позволява проследяване на реално изписани и върнати стоки.


Модулът е подходящ за инженерингови фирми извършващи проектиране, доставка и монтаж на оборудване, техника и машини по конкретен обект на клиента.