Expecta

Софтуер за управление на бизнеса Expecta

Expecta представлява комплексно (цялостно) решение за обслужване на дейността и процесите на малки и средни търговски фирми, вносители и дистрибутори, сервизни фирми.

Софтуерът включва богата функционалност като покрива изцяло търговско-складовата, логистичната, финансовата и сервизната дейност на фирмата.

Продуктът съчетава лесен и удобен за работа интерфейс от страна на потребителите и мощен инструмент за управление, контрол и анализ на дейността от страна на управителите и мениджърите на компанията.

Expecta Cycle

Управление на складово стопанство

 • Следене на серийни номера, партиди и срокове на годност
 • Задаване на местоположение (позиция) в склада за по-лесна локация
 • Дефиниране на минимални и максимални количества
 • Ревизионни документи за начално установяване на склада и последващо отразяване на липси и излишъци
 • Модул за преоценка на наличности
 • Трансфер (движение) на стоки между складове
 • Управление на склада по клетки (сектори)

Системата предлага средства за анализ на складовите наличности - Залежали стоки, Обръщаемост на стоките, История на артикул и много други.

Заявки и логистика

 • Управление и анализ на стокови запаси
 • Приемане и обработка на клиентски заявки
 • Автоматично трансформиране на заявка в документ за продажба
 • Резервиране / блокиране на количества в склада по заявка на клиент

Поръчки към доставчици

 • Обработка на поръчки към доставчици
 • Изготвяне на поръчка на база заявени количества от клиени и анализ на стокови запаси
 • Преобразуване на една или няколко поръчки в документ за доставка
 • Проследяване на заявени - поръчани - доставени количества

Управление на доставки

 • Поддържа се многообразие от видове доставни документи (фактури за внос, стокови разписки и консигнационни протоколи)
 • Автоматично разпределяне на мита, акцизи, транспортни и други разходи по доставка и изчисляване на себестойност (цена на придобиване) на стоките
 • Следене на задълженията към доставчиците
 • Отразяване на плащания по доставни документи

Управление на продажби

Expecta обхваща целия процес на извършване на търговските сделки - от офертата към клиент до фактурирането на продажбата.

 • Издаване на стокови разписки, фактури
 • Обобщаване на няколко стокови разписки или протоколи в една фактура
 • Запазване (блокиране) на налична стока за определен клиент по продажба
 • Обслужване на консигнационни сделки, и проследяване на дадените на консигнация стоки. Отчитане на върнато и платено количество.

POS модул за управление продажби на дребно

 • Бърз и лесен за работа интерфейс за магазини
 • Повече за модула можете да видите тук

Работа с търговски вериги

Expecta покрива всички изисквания и специфични документи при работа с търговски вериги (Метро, Билла, Практикер и др.)

Оферти и проформа фактури

 • Изготвяне на оферта към клиент
 • Трансформиране на оферта в документ за продажба
 • Издаване на проформа фактура

Финанси и управление на парични потоци

Expecta дава възможност за следене на паричната наличност във фирмените каси и банкови сметки. Софтуерът позволява отразяване на приходи и разходи в тях на база извършени плащания.

 • Погасяване на задължение по няколко документа с едно плащане
 • Възможност за въвеждане на авансово платени суми, които в последствие да бъдат отчетени и приспаднати
 • Издаване на всички видове платежни документи (РКО, ПКО, Нареждане разписка, Вносна бележка и др.), съгласно действащото законодателство
 • Прехвърляне на парични средства между каси и банкови сметки
 • Поддръжка на Електронна касова книга
 • Управление и работа с подотчетни лица
 • Справки за текуща наличност по каси и банкови сметки
 • Хронологични справки за проследяване на паричните потоци (Начално салдо, Приход, Разход, Крайно салдо)

Управление на взаимоотношенията с клиенти

Expecta съхранява богата информация свързана с Вашите контрагенти - клиенти и доставчици.


 • Детайлна и подробна информация за контрагента
 • Дефиниране на неограничен брой представители
 • Обекти на клиента (офиси, магазини и складове)
 • Поддръжка и работа с кодове, имена и цени на изделия при различни контрагенти
 • Определяне на търговски условия към всеки клиент (срокове за плащане и кредитни лимити), както и контрол за нарушаване на тези условия
 • Следене на обороти, задължения и просрочени плащания от клиенти
 • Работа с клиентски карти за отстъпка
 • Модул за управление на задачи и история на отношенията с контрагенти

Изделия

В Expecta изделията могат да са стоки или услуги, като позволяват групиране в групи/подгрупи и алтернативно в класове/подкласове. Поддържат се данни за кодове, имена, баркодове, ценови параметри, мита и акцизи. Имате възможност да дефинирате допълнителна мерна единица и още данни като физически дименсии (В х Ш х Д), обем, тегло, размер, материал, цвят и описание.

Системата позволява дефиниране на Заменими изделия, така че при необходимост да можете лесно да предложите на клиентите си списък с аналози на определена стока. Съставните изделия предлагат функции по пакетиране и разпакетиране на стоки по предварително дефинирана рацепта (спецификация).

Ценообразуване и ценова политика

Expecta разполага с гъвкав механизъм за дефиниране на търговски отстъпки по множество параметри, специални цени за клиенти, цени за количества, промоции с период на валидност и др.


Потребителски права, контрол и администриране

 • Удобен и лесен за администриране модул за дефиниране на потребителски права по менюта, документи и справки
 • Висока надеждност, проследимост и контрол в работата на служителите

Работа и връзка с периферни устройства

 • Възможност за работа с Баркод четци / Картови четци за бърза идентификация на стоки/клиенти
 • Работа с Фискални принтери / Касови апарати за автоматично издаване на касов бон

Интеграция с външни приложения

 • Възможност за експорт на данни към Microsoft Excel и други формати като TXT, XML, PDF
 • Подготовка и експорт на данни към счетоводни системи
 • Възможност за работа със системи за електронен обмен на документи (ECOD, eXite, e-Faktura и др.)

Expecta API Service

Приложение за автоматичен обмен на данни между Expecta и е-магазини

Гъвкавост и настройваемост

 • Импорт на данни (номенклатури и документи) по предварително зададени формати
 • Библиотека от над 300 стандартни справки с възможност за добавяне на допълнителни справки разработени по клиентско задание
 • Настройки на прозорците и таблиците според предпочитанията на всеки потребител
 • Възможност за създаване и използване на различни печатни бланки (изгледи) за всеки използван документ или справка
Expecta Connection Chart
 • Надеждна, иновативна технология
 • Единна централизирана база данни
 • Онлайн работа през интернет с отдалечени обекти / офиси
 • Едновременна работа на множество работни станции в локална мрежа
 • Работа с мобилни търговци