За Expecta и Наредба Н-18

Софтуер за управление на бизнеса Expecta ver. 2.0.26.1 е одобрен от НАП и е включен в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС под № 86.

За справка, посетете сайта на НАП: https://inetdec.nra.bg/index.html

Изберете Раздел "Е-услуги със свободен достъп", след което ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги със свободен достъп, справка "Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС". В поле "Tип на декларатора:" изберете Производител.

Какво е важно да знаем за предстоящите промени свързани с Наредба № Н-18/2006 г.?

1. Какво е СУПТО?

Съгласно §1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

2. Каква функционалност трябва да поддържа Вашият софтуер, одобрен като СУПТО?

 • Софтуерът поддържа интерфейс на български език
 • Задължителна свързаност с ФУ

  Софтуерът осигурява свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаване в реално време на информация за статуса на ФУ. Софтуерът блокира операциите по откриване и приключване на продажба на конкретно работно място, когато статусът на ФУ не позволява издаване на ФБ.

 • Уникален номер на продажба (УНП)

  При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира УНП, който се отпечатва на ФБ и се записва в БД. УНП се формира по следния начин: Индивидуален номер на ФУ - Код на оператор - Пореден номер на продажбата.

 • Корекции по документи

  Не се допускат корекции в данните на приключените продажби. Допустимите действия са: Анулиране – при промени в данните за продажба, която не е приключена и Сторниране – когато се налага корекция след приключване на продажба.

 • Одиторски профил

  За целите на контролната дейност на НАП всеки софтуер следва да има конфигуриран „одиторски профил“, по аналог с администраторския профил (с права само за четене), който да осигурява достъп до функционалността, конфигурационните параметри и справочната част на софтуера.

Въпроси свързани с новите изисквания по Наредба № Н-18/2006 г.

1. Ако нашата фирма не приема плащания по продажби в брой или с карта, попадаме ли под обхвата на наредбата? Трябва ли нашия софтуер да е СУПТО?

Ако във Вашия обект не се извършват плащания, за които съгласно чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, например плащанията за извършваните продажби се получават само по банков път, то използваният в обекта софтуер не е софтуер за управление на продажбите (СУПТО), съответно той не следва да отговаря на изискванията на наредбата.

2. Служителите на НАП имат ли директен on-line достъп до нашата база данни?

Не. Единствено ФУ подава данни към сървъра на НАП. Данните се предават на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ФУ, от всички фискални/системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Само при проверка на място във Вашия търговски обект, контролните органи на НАП имат право да изискат Достъп до одиторския профил на софтуера и Достъп до БД с възможност за експорт.

3. В какъв срок трябва да направим промени по софтуера и фискалните устойства за да отговаряме на новите изисквания?

Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 31 януари 2020 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използваните от тях софтуери в търговските обекти в срок до 31 март 2020 г. От 1 февруари 2020 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект. Информацията към НАП се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.