Европейски проекти

Безвъзмездно финансиране за софтуер по Европейска програма

На 17.10.2022 г. Министерство на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия.


Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.


Общ бюджет по процедурата: 30 600 000 лв.ИКТ услугите и софтуерните решения, които Инфо Партнер предлага и са допустими за финансиране попадат в "Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения" и "Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси".

Expecta 2.0 представлява цялостно решение за оптимизиране на дейността и автоматизиране на управленските, производствените, складовите и логистични процеси в една компания.

6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
Минимален обхват/функционалности:

 • Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието;
 • Управление на веригата за доставки;
 • Управление на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите;
 • Управление на продажбите;
 • Управление на складовото стопанство;
 • Управление на логистичните процеси;
 • Системата да поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва да са персонални.

Допустимите решения за кандидатстване предоставят възможност да се кандидатства и за отделни модули/системи за управление на процесите в компанията:

 • Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
 • Модул/система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес
 • Модул/система за управление на складовото стопанство (WMS)
 • Модул/система за управление на производството
 • Модул/система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
Ако имате нужда от консултация, както и необходимост да обсъдим Вашата идея за проект, моля свържете се с нас на e-mail: office@infopartner.bg и/или телефон + 359 2 920 08 98.


Какво трябва да знаем?


Допустими са кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.
 • да са микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.
 • да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:
  • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 82 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 123 000 лева
 • да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
 • да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

НЕ МОГАТ да кандидатстват предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В „Добивна промишленост“;
 • сектор F „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните раздели от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008:

 • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • раздел 63 „Информационни услуги“.

НЕ МОГАТ да участват и фирми получили ваучери по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране e 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв. По процедурата не се изисква собствено съфинансиране от страна на кандидатите.


Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.


По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Пълен списък на всички допустими услуги и решения


Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Всички необходими документи за кандидатстване и допълнителна информация може да откриете тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac


Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 17.10.2022 г. 13:30 ч.

Краен срок: 19.12.2022 г. 16:30 ч.